Frontotemporal demenssjukdom (FTD) är en mycket komplex och svår demenssjukdom. Behovet av forskningsstudier kring FTD är därför mycket stort. Vi avser att möta detta behov i Swedish FTD Initiative, ett forskningskonsortium för samarbete kring flera tvärvetenskapliga projekt där även patienter och anhöriga kan vara med och hjälpa till.

Med stöd av The Schörling Foundation
bildades år 2017 ett multidisciplinärt konsortium vid namn Swedish FTD Initiative.

Vi bedriver tvärvetenskapliga studier för att försöka förstå de bakomliggande orsakerna till frontotemporal demenssjukdom (FTD). Det gemensamma målet med studierna är att förbättra diagnostiken av denna hjärnsjukdom samt att bidra till utvecklingen av preventiva och botande behandlingar.

Det kan vara svårt att leva med FTD.

Vi önskar ge stöd åt patienter och anhöriga, både genom att samla den information vi idag har om frontotemporal demenssjukdom och sjukdomens utveckling, men även ge råd om var man kan vända sig vid misstanke om FTD, samt hur man kan delta i forskningen och stödja vårt arbete.

Swedish FTD initiative tillsatte 2019 en arbetsgrupp, Nätverket för kliniska riktlinjer, bestående av specialistläkare, neuropsykologer och logopeder, för att arbeta fram kliniska riktlinjer för utredning av misstänkt FTD.

Riktlinjerna är riktade främst till specialistmottagningar och syftar till att säkerställa likvärdiga utredningar av hög kvalitet för personer med misstänkt FTD.