Hur går en demensutredning till?

Demenssjukdomar är vanligt förekommande, speciellt hos äldre personer. I de flesta fall känner man inte till orsaken till att sjukdom uppstår, men risken att insjukna ökar med stigande ålder. Demenssjukdomar drabbar oftast personer som är äldre än 70 år men cirka 6 % av alla som har en demenssjukdom är yngre än 65 år.

Utredning

Vid misstanke om demenssjukdom utförs en grundlig undersökning som bland annat innehåller frågor om sjukdomssymptom och sjukdoms-historien (anamnes). Ett test som undersöker den kognitiva förmågan utförs och blodprov och ryggvätskeprov tas. Vidare kan undersökningen innefatta någon form av avbildning av hjärnan (datortomografi eller magnetkamera). Tyvärr finns idag inga kliniska tester eller provtagningar som med säkerhet kan skilja mellan de olika formerna av demenssjukdom som t.ex. Alzheimers och frontallobsdemens.

Syftet med utredningen är 1. att fastställa om det föreligger kognitiv svikt och 2. ta reda på vad som orsakar svikten.

När ett stort antal nervceller är skadade av sjukdom och dessa nervceller dör, drabbas dessa områden i hjärnan av atrofi. Det syns då i magnetkameran eller datortomografen att de drabbade områdena i hjärnan har minskat i storlek.  I dagsläget är det inte möjligt att via ett blodprov fastställa att en person har FTD. Diagnosen ställs när en individ uppfyller ett visst antal kriterier som baseras på de kliniska symptomen och sjukdomshistorian.

Demensutredningen genomförs i två steg

1. Först ska en basal utredning göras inom primärvården, dvs. du ska i första hand vända dig till vårdcentral.
Denna utredning består av ett kortare minnestest, blodprov samt röntgen av huvudet. Läkaren kan därefter skriva en remiss till specialistmottagning.

2. På specialistmottagningen (minnesmottagning/kognitiv mottagning) utförs en utvidgad minnesutredning.
I den utvidgade utredningen får du genomgå olika undersökningar, exempelvis kognitiva tester, EEG, magnetröntgen och lumbalpunktion (ryggvätskeprov). En analys av särskilda proteiner utförs som vägleder läkaren i bedömningen av vilken typ av demenssjukdom det handlar om. Vidare kan en mer utförlig avbildande undersökning med positronkamera utföras, vilken syftar till att erhålla mer information för diagnostisk vägledning. För att kartlägga de kognitiva funktionerna utförs en mer omfattande neuropsykologisk undersökning.


Andra vanliga frågor

Kan demenssjukdom vara ärftligt?

Finns botemedel?