Swedish FTD Initiative leds av fyra framstående forskare från Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Science for Life Laboratory.

Swedish FTD Initiative

Frontallobsdemens (FTD) är en mycket komplex och svår demenssjukdom och det finns idag inga behandlingar som kan bota, förhindra eller lindra sjukdomen. Behovet av forskningsstudier kring FTD är därmed mycket stort. Vi avser att möta detta behov i Swedish FTD Initiative, ett forskningskonsortium för samarbete kring flera tvärvetenskapliga projekt där även patienter och anhöriga kan vara med och hjälpa till.

Med stöd av The Schörling Foundation bildades år 2017 ett multidisciplinärt konsortium vid namn Swedish FTD Initiative. Konsortiet är ett samarbete mellan Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Science for Life Laboratory (SciLifeLab). SweFTDi leds av fyra framstående forskare i olika separata vetenskapsfält (se fliken ”Styrgrupp”), som tillsammans med sina respektive forskargrupper representerar olika delar av forskningen. Den gemensamma strävan är att i framtiden kunna ställa diagnos tidigare och säkrare samt att utveckla förebyggande och botande behandlingar. Genom nationella och internationella samarbeten mellan forskargrupper och läkare, patienter och anhöriga, skapas möjligheter att hitta olika lösningar. Swedish FTD Initiative bedriver följaktligen samarbeten kring flera tvärvetenskapliga projekt där även patienter och anhöriga kan delta och bidra.

Med informationen vi samlat här om allt vi idag känner till om frontallobsdemens och hur sjukdomen utvecklas, vill vi ge stöd åt patienter och anhöriga. Under fliken Kalendarium informerar vi om kommande arrangemang inom Swedish FTD Initiative, exempelvis seminarier där möjligheten finns att interagera med forskare och kliniskt verksamma inom området. Förhoppningen är att hemsidan även kan främja tillgången till fler prover och mer patientdata för oss forskare, vilket är avgörande för att vi ska kunna:

  • Driva experimentell forskning för att förstå de underliggande sjukdomsorsakerna till FTD
  • Driva klinisk forskning för att förstå hur sjukdomen yttrar sig på patienter och därmed kunna förbättra diagnostiken

Konsortiet innebär en möjlighet till värdefullt kompetensutbyte mellan de olika delprojekten. De huvudsakliga målen är att:

  • Bidra till en ökad kunskap om och förståelse för frontotemporal demenssjukdom
  • Tillhandahålla informationsstöd till patienter och anhöriga
  • Identifiera nya biomarkörer (gen- och proteinmarkörer samt kliniska markörer)
  • Förstå de underliggande sjukdomsmekanismerna på molekylär-, gen-, protein- och cellulär nivå
  • Utveckla och utvärdera tidiga proteinläkemedelskandidater
  • Förbättra diagnostiken av patienter med frontallobsdemens