Lagar som styr hälso- och sjukvården

På denna sida har vi samlat länkar till de vanligaste lagarna som styr hälso- och sjukvården och som kan vara relevanta för individen som har en demenssjukdom och deras anhöriga att känna till.

 • Hälso- och sjukvårdslagen
  Denna lag innehåller bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas.
 • Lag om Framtidsfullmakter
  Denna lag reglerar bl.a. innebörd och upprättande av framtidsfullmakt och hur den träder i kraft, ändras och återkallas.
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  Denna lag innehåller bestämmelser för särskilt stöd och service åt personer med varaktigt funktionshinder och har ett omfattande behov av stöd eller service. Här kan man bl.a. finna vilka rättigheter man har och vilka insatserna är.
 • Patientlagen
  Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.
 • Patientsäkerhetslagen
  Denna lag syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet.
 • Patientdatalagen
  Denna lag tillämpas vid vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal.
 • Socialtjänstlagen
  Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. I lagen finner du bland annat regler om kommunens ansvar, omsorg och service, råd, stöd och vård samt rätten till bistånd (exv. hemtjänst) och särskilda bestämmelser för olika grupper (Äldre människor och Människor med funktionshinder, se kapitel 5, §§ 4-8a).
 • Tandvårdslagen
  Lagen beskriver målen för och kraven på tandvården.