Genetiken bakom FTD

Ärftlighet vid frontallobsdemens

I vissa familjer kan man med hjälp av släktträdets utseende misstänka att det finns ett ärftligt anlag som orsakar FTD och som kan ärvas från generation till generation. Cirka en tredjedel till hälften av alla fall av FTD är ärftliga. Karaktäristiskt för dessa familjer brukar vara att många insjuknat och ofta vid låg ålder (före 65 års ålder). I de flesta fall där FTD är ärftlig finns det flera kända sjuka (med demens och/eller ALS) i familjen och nedärvningen följer ett så kallat autosomalt dominant nedärvningsmönster.

Eftersom symtomen vid de olika formerna av FTD och vid Alzheimers sjukdom överlappar, är det inte ovanligt att familjemedlemmarna fått varierande diagnoser som tex pannlobsdemens, semantisk demens, afasi och Alzheimers, även om den bakomliggande genetiska orsaken är densamma.

 Eftersom symtomen vid de olika formerna av FTD och vid Alzheimers sjukdom överlappar, är det inte ovanligt att familjemedlemmarna fått varierande diagnoser som tex pannlobsdemens, semantisk demens, afasi och Alzheimers, även om den bakomliggande genetiska orsaken är densamma. Även associationen med ALS blir tydlig när man studerar vissa familjer. Det finns beskrivet familjer där endast FTD förekommer, familjer där endast ALS förekommer, och familjer där vissa får FTD medan andra får ALS, och familjer där samma individ fått båda diagnoser. Cirka 15% av patienter med FTD utvecklar med åren ALS, och tvärtom. Vi vet inte varför samma mutation kan leda till så olika symtom.
 
Vi känner idag till flera gener som kan orsaka FTD. I drygt hälften av FTD-familjer med flera sjuka familjemedlemmar kan en mutation påvisas i någon av de tre vanligaste FTD generna; MAPT (kallad tau), GRN (progranulin) eller C9orf72.  Som nämnts ovan följer de ärftliga formerna av FTD ett autosomalt dominant nedärvningsmönster. Det innebär att om en mutation har påvisats hos en sjuk släkting så är risken 50% för att dennes syskon och barn ärver mutationen. Det är en biologisk slump som avgör om det är kromosomen med mutationen eller den utan mutationen som överförs till embryot i samband med att spermien befruktar ägget. Det har alltså ingen betydelse vilket kön det är på barnet, ordning i syskonskaran eller ålder på föräldrarna mm.

I de familjer där den sjukdomsorsakande mutationen är känd är det möjligt för friska, biologiska släktingar att ta reda på om de är anlagsbärare, det som kallas presymtomatisk genetisk testning.

I de familjer där den sjukdomsorsakande mutationen är känd är det möjligt för friska, biologiska släktingar att ta reda på om de är anlagsbärare, det kallas presymtomatisk genetisk testning. Sådan genetisk testning kan erbjudas via universitetssjukhusen i Sverige, inklusive Mottagning för Ärftliga Demenssjukdomar vid Karolinska Sjukhuset i Stockholm. 

Vissa familjer har en ärftlig form av FTD där den sjukdomsorsakande mutationen inte är känd, och inte går att påvisa i någon av de hittills kända generna. I dessa familjer går det inte att erbjuda presymtomatisk genetisk testning. För att kunna hitta dessa nya gener forskar vi på familjer där flera släktingar har insjuknat.

För att få mer information om hur utredningen går till, klicka på länken ”MÄD Solna” nedan. För att påbörja en utredning, besök 1177.se, klicka på ”hitta vård”, sök mottagning ”ärftliga demenssjukdomar”, klicka på ”Egenremiss”, logga in med BankID och besvara alla frågor där så gott det går. Du blir sedan kontaktad av våra genetiska vägledare för en telefontid.

Referenser och hemsidor med ytterligare information:

Young, J.J., Lavakumar, M., tampi, D., balachandran, S., Tampi, R.R. Frontotemporal dementia: Latest evidence and clinical implications. Therapeutic advances in Psychopharmacology. 2018;8(1):33-48 

Freischmidt A et al. Haploinsufficiency of TBK1 causes familial ALS and frontotemporal dementia. Nature Neuroscience. 2015;18(5):631-6.

Hemsida Mottagning Ärftliga Demenssjukdomar:

Information om Caroline Graffs forskning finns på engelska på hemsidan:

Information om dominant nedärvning:

http://www.eurogentest.org/fileadmin/templates/eugt/leaflets/pdf/swedish/Dominant_Inheritance.pdf